Eurotec Oy | Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Eurotec Oy, Linkkikatu 12, 21100 Naantali, puhelin 020 769 8800, sähköposti: eurotec@eurotec.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Anssi Tiira, anssi.tiira@eurotec.fi

3. Rekisterin nimi
Eurotec Oy:n asiakas- ja yritysrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito ja kehittäminen sekä mm. tiedottamisen, mainonnan, suoramarkkinoinnin ja laskutuksen toteuttaminen rekisteritietojen perusteella.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää tai voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Henkilön nimi
  • Tehtävä ja asema yrityksessä
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero(t)
  • Yrityksen tai julkisen yhteisön yhteystiedot, Y-tunnus, laskutustiedot
  • Samasta yrityksestä voi rekisterissä olla useita henkilöitä

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri muodostuu tiedoista, jotka on saatu henkilöltä ja / tai yritykseltä itseltään joko suullisesti, kirjallisesti tai sähköisessä muodossa. Tietoja on kerätty tai voidaan kerätä myös yleisesti saatavilla olevista lähteistä kuten yritysten verkkosivuilta tai julkisista tietokannoista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Tietoja käsittelevät vain rekisterinpitäjän palveluksessa olevat henkilöt työtehtäviensä hoitamiseksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Rekisteritietoja ei pääsääntöisesti rekisterinpitäjän toimesta siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. (Ks. myös verkkosivuston ylläpitäjän tietosuojaseloste). Tietoja käytetään vain rekisterinpitäjän markkinointitarkoituksiin. Tietoja ei välitetä, myydä tai anneta kolmannen osapuolen käyttöön.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

9.1 Manuaalinen aineisto
Muu kuin sähköinen aineisto säilytetään asianmukaisesti arkistoituna rekisterinpitäjän arkistoissa, joihin pääsy on vain henkilökunnalla, jotka käsittelevät ja arkistoivat tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisena.

9.2 Sähköinen aineisto
Sähköinen aineisto säilytetään rekisterinpitäjän tietoverkkoon liitetyillä laitteilla, jotka on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä ratkaisuilla. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisena.

10. Tarkastusoikeus
Henkilöllä, jonka tiedot on talletettu rekisteriin on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot rekisterissä. Tarkistuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ja lähettää rekisterinpitäjälle. ( ks. kohta 1).

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheelisten tai vanhentuneiden tietojen korjaamista, poistamista tai siirtoa toiseen järjestelmään.

 12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa tai kieltää tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

13. Muuta
Rekisterinpitäjän tietosuojaseloste on päivittyvä dokumentti, jota muutetaan tarpeen mukaan ja mm. lainsäädännön muuttumisen myötä. Muutoksista ilmoitetaan rekisterinpitäjän verkkosivulla.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 25.5.2018